APSTIPRINĀTS

Ar Jelgavas pilsētas domes

24.04.2014. lēmumam Nr.6/6

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes

„JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA”

NOLIKUMS

 

  1. Vispārīgie noteikumi

 

1.      Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” (turpmāk – Pašvaldības policija) nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Pašvaldības policijas izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtību, uzdevumus, pienākumus, tiesības un citus ar Pašvaldības policijas darbību saistītus jautājumus.

2.      Pašvaldības policija ir Jelgavas pilsētas domes (turpmāk – Dome) izveidota Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) apbruņota militarizēta iestāde, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības, Pašvaldības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī kontrolēt Pašvaldības saistošo noteikumu izpildi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība.

3.      Pašvaldības policijas pilns nosaukums ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”, saīsinātais nosaukums - JPPP.

4.      Pašvaldības policijai ir juridiskas personas tiesības, tai ir zīmogs ar Latvijas Republikas mazā ģerboņa attēlu un pilnu Pašvaldības policijas nosaukumu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti un Pašvaldības policijas karogs.

5.      Dome izveido, reorganizē, likvidē Pašvaldības policiju, kā arī apstiprina tās nolikumu un grozījumus tajā. Pašvaldības policija ir tieši pakļauta Domes priekšsēdētājam.

 

  1. Pašvaldības policijas uzdevumi, pienākumi un tiesības

 

6.      Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi:

6.1.   garantēt personu un sabiedrības drošību;

6.2.   novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus;

6.3.   savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot katra administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus un atbilstoši savai kompetencei saukt pie atbildības personas, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus;

6.4.   savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus;

6.5.   normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā;

6.6.   veikt citu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi.

7.      Lai izpildītu nolikumā noteiktos uzdevumus, Pašvaldības policija pilda likumā „Par policiju” noteiktos pienākumus, kā arī:

7.1.   kontrolē Latvijas Republikas likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu un Pašvaldības saistošo noteikumu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, izpildi, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolus un administratīvā pārkāpuma protokolus-paziņojumus, uzliek naudas sodus un piedzen tos;

7.2.   novērš un pārtrauc sabiedriskās kārtības pārkāpumus;

7.3.   veic preventīvus pasākumus likumpārkāpumu novēršanai;

7.4.   reģistrē informāciju par likumpārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, un Pašvaldības policijas veiktos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā;

7.5.   kontrolē transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu, kā arī Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto gājēju pienākumu ievērošanu;

7.6.   kontrolē ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajos publiskajos ūdeņos;

7.7.   kontrolē sabiedrisko kārtību un drošību Pašvaldības izveidotajās peldvietās, nodrošinot speciāli apmācītu Pašvaldības policijas darbinieku atrašanos tajās;

7.8.   uzrauga lēmumu izpildi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem;

7.9.   piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā:

7.9.1.      veic glābšanas un evakuācijas darbus;

7.9.2.      sniedz palīdzību cietušajiem;

7.9.3.      nodrošina iedzīvotāju uzskaiti sadarbībā ar citiem atbildīgajiem dienestiem;

7.9.4.      informē iedzīvotājus un sadarbības iestādes par pastāvošiem riskiem un iespējamiem apdraudējumiem un pasākumiem bīstamības novēršanai vai samazināšanai;

7.9.5.      sadarbībā ar citiem dienestiem koordinē transporta un cilvēku kustību saskaņā ar Civilās aizsardzības komisijas norādījumiem;

7.9.6.      nepieciešamības gadījumā ierobežo personu pulcēšanos un pārvietošanos attiecīgajā teritorijā vai tās daļā uz laiku;

7.9.7.      nodrošina uzraudzību un drošību evakuētajās teritorijās;

7.9.8.      pilda citus Civilās aizsardzības komisijas norādījumus;

7.10.     veic videonovērošanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;

7.11.  nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību Pašvaldības noteiktajos objektos;

7.12.     sniedz iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības pakalpojumus atsevišķu pasākumu norises vietās un atsevišķos objektos;

7.13.     sniedz Domes apstiprinātos maksas pakalpojumus;

7.14.     sadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildē;

7.15.   pilda likumā „Par policiju” noteiktos pienākumus vai uzdevumus citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kura pēc pašvaldību savstarpējās vienošanās deleģējusi to izpildi Pašvaldības policijai;

7.16.     veic citus Pašvaldības uzdevumus, ja tie nav pretrunā ar likumu “Par policiju” un citiem normatīvajiem aktiem.

 

  1. Pašvaldības policijas personālsastāvs

 

8.    Pašvaldības policijas darbu vada Pašvaldības policijas priekšnieks (turpmāk – priekšnieks), kuru amatā ieceļ Dome pēc iekšlietu ministra rakstveida piekrišanas saņemšanas.

9.      Priekšnieku no amata var atbrīvot Dome.

10.    Priekšniekam var būt vietnieks, kuru darbā pieņem pēc iekšlietu ministra rakstveida piekrišanas saņemšanas.

11.  Pašvaldības policijas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Domes priekšsēdētājs.

12.  Priekšnieks savas kompetences ietvaros un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu:

12.1.   vada, plāno, organizē un kontrolē Pašvaldības policijas darbību un pienākumu izpildi, nodrošina tās darbības nepārtrauktību un tiesiskumu;

12.2.   ir atbildīgs par Pašvaldības policijas resursu un finanšu līdzekļu ekonomisku, lietderīgu un racionālu izlietošanu atbilstoši tās uzdevumiem un pienākumiem;

12.3.   organizē Pašvaldības policijas darbības plāna un budžeta izstrādi, ir atbildīgs par to izpildi;

12.4.   bez atsevišķa pilnvarojuma pārstāv Pašvaldības policijas intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesu instancēs, citās institūcijās, attiecībās ar juridiskajām un fiziskajām personām;

12.5.   veic darījumus un slēdz līgumus Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai;

12.6.   atver un slēdz kontus kredītiestādēs, rīkojas ar Pašvaldības policijas mantu un finanšu līdzekļiem;

12.7.   nodrošina normatīvajos aktos noteikto atskaišu un citu ziņu sniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām;

12.8.   nodrošina Pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu izstrādi, apstiprina tos un kontrolē to izpildi;

12.9.   pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldības policijas darbiniekus, apstiprina amatu aprakstus;

12.10.    nodrošina personāla, lietvedības, grāmatvedības un citas dokumentācijas kārtošanu, izpildi un uzglabāšanu;

12.11.    ir tiesīgs atcelt pretlikumīgus Pašvaldības policijas darbinieku pieņemtos lēmumus;

12.12.    pieņem lēmumu par personas apstrīdētu Pašvaldības policijas darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību;

12.13.    veic citas darbības Pašvaldības policijas uzdevumu un pienākumu īstenošanā.

13.    Pašvaldības policijas priekšnieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14.  Darbam Pašvaldības policijā pieņem pilngadīgus Latvijas Republikas pilsoņus, kas atbilst likumā „Par policiju” noteiktām prasībām un kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības un fizisko sagatavotību, ir spējīgi pildīt Pašvaldības policijā veicamos pienākumus.

15.  Stājoties amatā, Pašvaldības policijas darbinieki, kuri pilda likumā „Par policiju” noteiktos pienākumus, dod zvērestu: "Es, (vārds, uzvārds), stājoties Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas dienestā, zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai un Jelgavas pilsētai, pildot savus pienākumus, apsolu nesaudzēt spēkus, bet, ja tas būs vajadzīgs - arī dzīvību to labā".

16.  Pašvaldības policijas darbinieki, kuri pilda likumā „Par policiju” noteiktos pienākumus, vienu reizi gadā kārto teorētiskās, praktiskās un fiziskās sagatavotības ieskaites.

17.  Pildot amata pienākumus, Pašvaldības policijas darbiniekiem tiek izsniegta vienota parauga darba apliecība.

 

  1. Pašvaldības policijas manta un finanšu līdzekļi

 

18.Pašvaldības policijas mantu un finanšu līdzekļus veido:

18.1.   Pašvaldības budžeta līdzekļi;

18.2.ieņēmumi no Pašvaldības policijas kompetences ietvaros iekasētajiem naudas sodiem;

18.3.Pašvaldības policijas valdījumā nodotais Pašvaldības nekustamais īpašums;

18.4.Pašvaldības policijai nodotā vai Pašvaldības policijas iegādātā kustamā manta;

18.5.ieņēmumi no sadarbības programmām, projektiem, ziedojumiem, dāvinājumiem un citi ieņēmumi.

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes

„Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” priekšnieks                                        V.Vanags