Pamatuzdevumi

 • Jelgavas domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un administratīvā soda piemērošana par šo noteikumu neievērošanu.
 • Izsaukumu apkalpošana diennakts režīmā.
 • Fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana.
 • "02" saņemto izsaukumu koordinēšana starp Valsts policiju un Pašvaldības policiju, lai operatīvi reaģētu uz sabiedriskās kārtības pārkāpumiem.
 • Sadarbība ar Drošības un Valsts policiju, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā valsts, pilsētas svētku un atceres dienu, ārvalstu amatpersonu vizīšu laikā.
 • Tiesu izpildītāju darba nodrošināšana tiesas sprieduma piespiedu izpildes laikā.
 • Patrulēšana publiski visbiežāk apmeklētās vietās Jelgavā.
 • Sabiedriskās kārtības nodrošināšana piketu, mītiņu, komercpasākumu, sporta un atpūtas pasākumu laikā.
 • Personu, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, nogādāšana medicīnas iestādē vai dzīves vietā.
 • Nelegālā alkohola un spirta tirdzniecības vietu konstatēšana un to tirdzniecības pārtraukšana.
 • Vispārizglītojošo pasākumu organizēšana skolās, ar mērķi iepazīstināt bērnus ar policijas darbu, kā arī iepazīstināt ar bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību.
 • Bērnu izņemšana no sociālā riska ģimenēm, par kurām ir ziņas, ka šajās ģimenēs tiek apdraudēta bērna veselība vai dzīvība, un viņu ievietošana valsts audzināšanas iestādēs, informāciju sniedzot Jelgavas pilsētas bāriņtiesai.
 • Palīdzības programmu veidošana, sadarbībā ar pašvaldības institūcijām, personām, kurām ir sociālās funkcionēšanas problēmas.
 • Personu informēšana par iespēju saņemt sociālo palīdzību speciālajos dienestos.
 • Kompetences ietvaros, palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušajām vai no vardarbības cietušajām personām.
 • Sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu.
 • Sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts veterināro pārvaldi un citām institūcijām, kopēju reidu organizēšana ielu tirdzniecības, tirgu un citu pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudē.
 • Personu, kuras atzīstas par rīcībnespējīgām, nogādāšana pie psihiatra, ja šīs personas apdraud savu vai citu veselību un dzīvību.
 • Noziegumu vietas apsardze, aizturēto par krimināla rakstura nozieguma izdarīšanu personu vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā.
 • Īpaši svarīgu pašvaldības objektu diennakts apsardzes nodrošināšana.
 • Transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole.
 • Jelgavas pilsētas iedzīvotāju drošības garantēšana iespējamo avāriju, katastrofu, stihisku nelaimju u.c. ārkārtas situāciju gadījumos, bīstamo objektu apsekošana.